പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സമ്മാനം 2000 കിട്ടാൻ പോസ്‌റ്റോഫീസിൽ എത്തണം.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 2000 രൂപ കിസാൻ സമ്മാന നിധി പദ്ധതി പ്രകാരം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അനുകൂലം വാങ്ങുന്നവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ബുധനാഴ്ചവരെ അതായത് ഫെബ്രുവരി മാസം 21 തീയതി മാത്രമേ കേന്ദ്രസർക്കാർ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ കിസാൻ സമ്മാന നിധി പദ്ധതിയും ആരംഭിച്ചതിന്റെ അഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

   

നിലവിളക്ക്സാൻ സമ്മാനം നിധി ആനുകൂല്യം വാങ്ങുന്ന കർഷകരിൽ പലർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നും അവർ ആനുകൂലം മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ചയും എത്രയും വേഗത്തിൽ തന്നെ ഐ പി വി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുള്ള പ്രധാന അറിയിപ്പ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഈ സമയത്ത് പങ്കുവെക്കുകയാണ് ചില ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആധാർ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള തുക വിതരണം നടക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/cixHMTHJ5Uc

Scroll to Top