നിങ്ങളുടെ 5 ശത്രുക്കൾ കാൽക്കൽ വന്ന് വീഴും വിഷ്ണുമായയുടെ അൽഭുത വാക്ക് 11 തവണ പറയുക. Vishnu maya

Scroll to Top