ഇന്നലെ വെട്ടിക്കോട് ആയില്യത്തിന് നാഗരാജാവ് ജീവനോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ, അത്ഭുതം കണ്ട് ഞെട്ടി ഭക്തർ

Scroll to Top