സന്ധ്യക്ക് വിളക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് പല്ലിയെ കണ്ടാൽ, ഇതാണ്‌ ഫലം, കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കല്ലേ

Scroll to Top