നാളെ കന്നി ആയില്യം,നാളെ ഈ വഴിപാട് ചെയ്താൽ സകല ദുരിതവും തീർന്ന് ജീവിതംരക്ഷപെടും, വെട്ടിക്കോട് ആയില്യം

Scroll to Top