ശിവരാത്രിക്ക് മുൻപ് ഭഗവാൻ നൽക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം സാക്ഷാൽ പരമശിവനെ ദേവന്മാരുടെ ദേവനായ സാക്ഷാൽ പരമശിവനെയും ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെയും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വേഗമാണ് ഉയർച്ച വന്ന ചേരുക ഇത് പലരുടെയും അനുഭവം തന്നെയാണ് ചിത്രകോപിയും ചിത്രപ്രസാദിയും ആണ് സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ പരമശിവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തൊടുകുറിയാണ് ഇത് ആദ്യത്തെ ചിത്രമായി തന്നിരിക്കുന്നത് കാളയുടെ ചിത്രമാണ് നന്ദിയുടെ ചിത്രമാണ്.

   

രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഭഗവാന്റെ നാഗത്തിന്റെയും സർപ്പത്തിന്റെ ചിത്രമാകുന്നു ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഈ ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പറയുവാൻ സാധിക്കും അതിനാൽ .

ഏവരും ഒരു നിമിഷം സാക്ഷാൽ പരമശിവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ജീവിതത്തിൽ സമസ്ത ദുരിതങ്ങളും സകല ദുരിതങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞേയും സൗഭാഗ്യം തേടിയെത്തണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക തടസ്സങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകലണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു നിമിഷം ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ചിത്രമാണോ ആദ്യം കാണുന്നത് ആ ചിത്രം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

 

Scroll to Top