രാഹു ഇവർക്ക് ഉയർച്ച നൽക്കും ഇരട്ട രാജയോഗം.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ജ്യോതിഷപ്രകാരം നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഭൂതങ്ങളുടെയും അതീവനായ ഒരു ഗ്രഹമാണ് രാഹു അതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു കാര്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദിശയിൽ നിന്നും രാഹു സജീവമാകുന്ന അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നതായി ആഗ്രഹമായി രാഹു മാറും ഇത്തരത്തിൽ രാഹുവും.

   

മേടം രാശി വിട്ടു മീനം രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നതായ അവസരമാണ് ഇത് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗുരു ചണ്ഡലദോഷവും ഇല്ലാതെയായി എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കണം അല്ലാഹുവിന്റെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള സംയോജനം ക്രമേണ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസരമാണ് ഇത് അതിനാൽ തന്നെ രാഹുവും 27 ഡിഗ്രിയുടെ അതിർത്തി രേഖ കടന്നിരിക്കുന്നത് ആകുന്നു അതിനാൽ തന്നെ .

ഇപ്പോൾ രാഹുവിന്റെ ശക്തി കൈവരുന്നതാകുന്നു അതിനാൽ തന്നെ പല രാശിക്കാർക്കും ഇത്തരത്തിൽ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതാകുന്നു ഏതെല്ലാം രാജ്യക്കാർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ ശുഭകരമായി മാറ്റങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നടത്തുന്ന വിശേഷം ലക്ഷ്മി വരാഹ പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രവും ബോക്സിലെ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top