മോദിജിയുടെ 2000 വീണ്ടും അക്കൗണ്ടിൽ മാർച്ച്‌ 31 ആരും മറക്കല്ലേ

നമസ്കാരം പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്രസർക്കാരിലേക്ക് കിസാൻ സമ്മാന നിധി എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേമ പദ്ധതിയിലുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം 16 വിതരണം കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർവഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പതിനേഴാമത്തെ കിടു ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ അതിന്റെ കാലാവധി ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതിൽ തന്നെ ആദ്യ മാസം തന്നെ ലോകസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വിതരണം ചെയ്യുവാനാണ് സാധ്യത സാധാരണക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ധനസഹായം അത് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടത്.

   

സൗജന്യ സഹായമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്കും ആദരവോടെ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയാണ് സമ്മാനം നിധി പദ്ധതിയിലേക്ക് അർഹതയുള്ള ആകർഷകർക്ക് ഇപ്പോഴും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതും ആണ് എന്നാൽ ഈ കിസാൻ സമ്മാന നിധിയിൽ അംഗത്വമുള്ള കർഷകർക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മാർച്ച് മാസം 31ന് മുൻപും ഒറ്റ തവണ പുതുക്കൽ അത് പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ നിലവിൽ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/ZZB8HRJBZpY

Scroll to Top