ഈ അറിയിപ്പ് മറക്കല്ലേ…. പതിനേഴാം ഗഡു 2000 രൂപ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ജനപ്രിയ പദ്ധതി ആനുകൂല്യമായിട്ടുള്ള കിസാൻ സമ്മാന നിധി പദ്ധതിയുടെയും ഇലക്ട്രോണിക്കേഴ്സി എന്ന പുതുക്കലിനെയും വിവരം മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത് പുതുക്കാത്ത വരെ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയും നാളെ ഇതുവരെ അവർ വാങ്ങിയ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കർഷകർക്കും ഉണ്ടാകും എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാണണം വിവിധ സർക്കാർ ക്ഷേമ പദ്ധതി പൊതു അറിയിപ്പുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

   

ഈ പേജ് ഇതുവരെ ആരും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുക കിസാൻ സമ്മാന നിധിയുടെ നിരവധി അപ്ഡേഷൻ നമ്മുടെ പേജ് വഴി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയും ഇലക്ട്രോണിക് അവേഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ധനസഹായം അടങ്ങിയത് ഉൾപ്പെടെ അവിടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അവർ പറയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിവിധ ക്ഷേമനിധിയുടെ അറിയിപ്പുകൾ തുടർന്നും നമ്മുടെ ചാനൽ വഴി ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിൽ തന്നെയാണ് കിസാൻ സമ്മാന നിധിയുടെയും പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് കിസാൻ സമ്മാന നിധിയിൽ 12 കോടി കർഷകർ പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഈ കർഷകർക്ക് 2000 രൂപ വീതമാണ് സഹായം ലഭിക്കുന്നതും പതിനാറാമത്തെ കിസാൻ സമ്മാന നിധിയുടെ ഏപ്രിൽ മാസം തന്നെ വിതരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അതായത് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിന്റെ കാലയളവ് ആരംഭിക്കുന്ന മാസം കൂടിയാണ് ഏപ്രിൽ മാസം കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/aGVNGyuNcDo

Scroll to Top