ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ മക്കളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് നടത്തേണ്ട വഴിപാട്!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈശ്വരനെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയും ദേവതകൾക്ക് വേണ്ടിയും കുടുംബത്തിന്റെയും സർവ്വ ഐശ്വര്യത്തിനും മായും രണ്ടുനേരം വീടുകളിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് ആകുന്നു എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തി നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ടു വരുന്നത് ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു ക്ഷേത്രദർശനത്തിലൂടെ നമ്മളിലെ ദൈവികത്വം വർദ്ധിക്കുകയും സർവ്വ ഐശ്വര്യ പ്രാപ്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

   

നാം നമ്മെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകം തന്നെയാണ് വഴിപാടുകൾ ഒരുപിടി പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പോലും ഭക്തിയോടുകൂടി മാത്രം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വഴിപാടുകളിലൂടെയും ഉത്തമ ഫലം ലഭിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം ആഗ്രഹപൂർത്തീകരണത്തിനായി മാത്രം വെളിപാടുകൾ നടത്തുന്നത്.

ഉത്തമം എല്ലാം വക്താവത്സലനാണം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാനെയും അനേകം ഭക്തർ ഉണ്ടാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും തങ്ങളുടെ നല്ലതിനായി പല വഴിപാടുകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്താവുന്നതാണ് എന്നാൽ ചില വഴിപാടുകൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തുന്നത് അതിവിശേഷമായി തന്നെ കരുതുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top