ഈ 18 നക്ഷത്രക്കാർ കരുതിയിരിക്കുക.. ശനിദോഷം കൂടുന്നു…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം 224 ഏപ്രിൽ ഏഴാം തീയതി മുതലേ ഇനി അന്ത്യഗ്രഹണത്തിലേക്ക് വരുന്നു അതിനെ ആർത്തവം ശനിയും ഒരു രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ഈ സമയത്താണ് ഫലം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് ഗുണമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഗുണവും ദോഷമാണ് ചെയ്യേണ്ടി വരുക എന്നുള്ള നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ദോഷവും ശനി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണ് ഏപ്രിൽ ഏഴാം തീയതിയും മുതലേ 2025 മാർച്ച് 29 വരെ അത് എന്താണോ ഓരോ രാശിക്കാർക്കും.

   

നൽകേണ്ട ഫലങ്ങൾ അത് തെറ്റാതെ അതേപോലെ അനുസരിച്ച് ആ ഫലങ്ങളും ഓരോ നക്ഷത്ര ജാതകർക്കും നൽകപ്പെടുന്നതാണ് അതേത്തുടർന്ന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ജാതകര ആരൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെയും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നത് കണ്ടകശനി നടക്കുന്നവർക്കും ഏകദേശം നടക്കുന്നവർക്കുമാണ് ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top