ഏപ്രിൽ 19. മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാളുക്കാർ കോടീശ്വരൻ ആകും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പ്രവചനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് രോഗം ശത്രുക്കൾ ദുരിതം കടം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ മാറി കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇനി ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ആ നക്ഷത്ര ജാതകർ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം മകീര്യം അന്ത്യാർത്ഥം തിരുവാതിര മിഥുന കൂറുകാര് തന്നെയാണ് ഒന്നാമതായി നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ മിഥുന കൂറുകാർക്ക് ബുദ്ധൻ .

   

എന്നു പറയുന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെയും സ്വഭാവം കാണുന്നുണ്ട് ബുധൻ എന്നു പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രഹം ചഞ്ചല സ്വഭാവമാണ് ഒന്നിലും ഉറച്ചുനിൽക്കാത്ത സ്വഭാവമാണ് മിസ്റ്റർ ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ ഇവരുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ അഞ്ചാണ് അതുപോലെതന്നെയും ഇവർക്ക് അറിവും പാണ്ഡിത്യവും വളരെ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് നക്ഷത്ര ജാതകരാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലാ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top