പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 2000 കിട്ടുന്നവർക്ക് പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ

നമസ്ക്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്രസർക്കാർ നമുക്ക് നൽകുന്ന പി എം കിസാൻ സമ്മാന നിധി എന്ന് പറയുന്ന സ്കീം പ്രകാരം 6000 രൂപ കിട്ടുന്നവരെല്ലാം ഈ അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം കിസാൻ സമ്മാന നിധി പദ്ധതിയിൽ 2000 രൂപ വീതം നാലുമാസത്തെ ഇടവേളകൾ ആളുകൾ വാങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും കാൽ കൂടി വരുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ നാലുമാസത്തെ .

   

ഇടവേളയിൽ തന്നെ കൃത്യമായിത്തന്നെ ആനുകൂല്യം നൽകാറുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജനശേമ പദ്ധതിയെപ്പറ്റി മറ്റു ചില അബദ്ധപ്രചാരണങ്ങളും ഈ സമയത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ പദ്ധതി പരമാവധി ആളുകൾ പിന്മാറുന്നതിനു വേണ്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിലരെയെങ്കിലും ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ ചിലർ മനപ്പൂർവം ശ്രമിക്കുന്നത്.

ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ആണ് വരുന്നത് അതായത് സമ്മാനം നിധി പദ്ധതിയിലെ ആനുകൂല്യം വാങ്ങുന്ന കർഷകർ അവരുടെ കൃഷിഭൂമിയിൽ വിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/enZQUSP9Nr4

Scroll to Top