മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ നടത്തി തരുമോ ഇല്ലയോ അറിയാം. തൊടുകുറി.

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചിത്രകോപിയും ചിത്രപ്രസാദിയും ആണ് സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ അതിനാൽ തന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഫലങ്ങൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങുന്നതും ആണ് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തൊടുകുറിയാണ് പരാമർശിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഈ തൊടുപുഴയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം.

   

ആദ്യം ഏവരും ഭഗവാനേ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക ആദ്യത്തെ ചിത്രം കൈയിലാസത്തിന്റെ ചിത്രമാകുന്നു സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ വസിക്കുന്ന കൈലാസം രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം വടക്കുന്നാഥൻ ക്ഷേത്രമാണ് ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ .

ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ പാടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതായ ഫലങ്ങൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് വന്ന ഭവിക്കണം എന്നില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top