ശത്രു ദോഷം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയോ? ഈ വസ്തു ഉഴിഞ്ഞ് കാറ്റിൽ ഊതി വിടൂ,

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നു ഉയർന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ശത്രു ദോഷം എന്നു പറയുന്നത് വല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നമാണ് ശത്രുദോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെറും ഒരു ദോശ മാത്രം എല്ലാം ശത്രുക്കളുടെ ശല്യവും ഒരു രീതിയിലും നമ്മുടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഉപദ്രവവും എന്നു പറയുന്നത് കാരണം.

   

അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ വളർച്ച ഒരു കാരണവശാലും അവർക്ക് സഹിക്കാനും ആക്സപ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും അതല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ട് പൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് മനസ്സിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാനും ഒന്ന് അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ പല രീതിയിൽ നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കുകയും .

നമ്മളെ മാനസികമായിട്ട് തളർത്തുകയും നമ്മുടെയും ഓരോ പ്രവർത്തിയിലും വീട്ടിലിരുന്ന് എരിയുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു നമ്മളെ അങ്ങ് വല്ലാതെ തളച്ചിട്ട് കളയും നമ്മളെ അങ്ങ് വല്ലാതെ എത്ര ദോഷം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കളയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top