ശനിയുടെ രാശി മാറ്റം ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ രാജയോഗം ആരംഭിച്ച നക്ഷത്രക്കാർ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് എന്ന് ഗ്രഹങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയും നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു ഇതിന്റെ സ്വാധീനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ഈ മാറ്റം ചിലർക്ക് അനുകൂലമാകുമ്പോൾ ചിലർക്ക് പ്രതിഫലമായി മാറും ദേവൻ ഈ സമയം ചതയം നക്ഷത്രത്തിൽ ആണ് ഉള്ളത് രാഹുഗ്രഹത്തിന്റെയും ആധിപത്യം ഉള്ള നക്ഷത്രമാണ് .

   

ചതയം നക്ഷത്രം ജ്യോതിഷത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശനി ശനി സംക്രമിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അതിന്റെ ഫലം എല്ലാ രാശികളിലും ദൃശ്യമാകും എന്നതാണ് വാസ്തവം ശനി ഈ സമയം ചതയം നക്ഷത്രത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ പ്രതിരോധ അവസ്ഥയിൽ സഞ്ചരിക്കും ഒക്ടോബർ 15 വരെ ചതയം നക്ഷത്രത്തിൽ ശനി വക്ര ഗതിയിൽ നീങ്ങാൻ പോകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top