ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വരം ഇതാണ്. തൊടുകുറി.

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തൊടുകുറിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിഷേധമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അതിനായിട്ട് ഏവരും ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യമാകുന്നു മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദുഃഖവും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലുള്ള മറ്റൊരു ദുഃഖവും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയും ആ ദുഃഖം ഒഴിയണം.

   

എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ടു മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക ആദ്യ ക്ഷേത്രം മുരുക സ്വാമിയുടെയും മഹാക്ഷേത്രമായ പഴനി ക്ഷേത്രം ആകുന്നു സ്വാമിയുടെ സന്നിധിയും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം സാക്ഷാൽ വെങ്കട ജലപതിയുടെയും സന്നിധിയായ മഹാക്ഷേത്രമായ തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രമാണ് ഈ രണ്ടു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേത്രം.

നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനുമുമ്പായിട്ടും ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ചയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ചേർന്നിരിക്കുന്നതായി സർവ്വവിധ ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഒഴിയണമെന്ന് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ വന്നുഭവിക്കണം എന്നേയും ഇഷ്ട ദേവതയോടെ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top