വീട്ടമ്മമാർ ദിവസവും ഈവസ്തു അടുക്കളയിൽ കണികണ്ടാൽ ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ വീടും കൊട്ടാരമായി മാറും

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളുടെ വീട്ടിലെയും ഏറ്റവും ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരിടമാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് പൂജാമുറിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടം അതായത് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം പൂജാമുറിയും ആ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാദം ആ പൂജ മുറിയിലെ മഹാലക്ഷ്മിയും ആണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു വീടിന്റെ അടുക്കളയും ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീയും വേണ്ട രീതിയിൽ അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടണം.

   

അപ്പോൾ മാത്രമേ ആ വീട് ഗതി പിടിക്കുകയുള്ളൂ ആ വീട് ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു വീട്ടിലാണോ ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീയും ആ വീട്ടിലെ വീട്ടമ്മ ഗ്രഹനാദം ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത് ആ വീട് ദീർഘദൂരം നോക്കുന്ന സമയത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച ചരിത്രമുണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെയും ഒരു വീടിന്റെ അടുക്കള നാശമായി കിടക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

ആ വീടും ഗതി പിടിച്ച ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അടുക്കളയിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടും ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീടിനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊണ്ട് തരുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top