ഇന്ന് പ്രദോഷം ഇന്ന് രാത്രി തീരും മുൻപ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് പരമശിവനെയും ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാകുന്ന പരമശിവനും പാർവതി ദേവിയും സന്തോഷത്തിന്റെയും അത് നിൽക്കുന്നതായ ദിവസം പ്രദോഷ ദിവസം ഇന്ന് രവി പ്രദോഷം ആകുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ദിവസം ഭഗവാനെയും ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സർവ്വ സൗഭാഗ്യങ്ങളും തന്നെ ചെയ്യും എന്നെ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ടത് വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വീഡിയോ ക്ഷേത്രപുരാണത്തിൽ ലഭ്യമാണ് .

   

ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക സർവ്വഹിച്ചിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും ഇന്നേദിവസം തൊടുകുറി പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതായ ചില സവിശേഷമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ആ സൗഭാഗ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം .

അതിനായിട്ട് ഏവരും ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്നതായ രണ്ടു ശിവ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക ആദ്യത്തെ ചിത്രം നന്ദിയോടൊപ്പം ഉള്ള സാക്ഷാൽ പരമശിവന്റെ ചിത്രമാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ശിവ പാർവതിമാരുടെ ചിത്രമാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top