പി എം കിസാൻ സമ്മാന നിധി വാങ്ങുന്ന കർഷകർ മെയ് 31 മുൻപ് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം….

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ കിസാൻ സമ്മാന നിധിയും എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേമ പദ്ധതിയും ആനുകൂല്യം വാങ്ങുന്ന കർഷകർക്ക് വീണ്ടും ഒരു സന്തോഷവാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് മുടങ്ങിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി ഈ ദിവസം തൊട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് 2000വും എല്ലാം ലഭിക്കുന്ന കർഷകർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഫെബ്രുവരി മാസം.

   

28 ആം തീയതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്തപ്പോൾ ചില സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊന്നും ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആനുകൂല്യം മുടങ്ങിയ ആനുകൂല്യം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വിതരണം നടത്തുകയാണ് ഇതുകൂടാതെയും മെയ് മാസം 31 മുൻപ് കർഷകർ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട നാലോളം വരുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ.

ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് നിലവിളിക്കാൻ സമ്മാനം നിധിയിൽ ആദ്യം തൊട്ട് അപേക്ഷ വച്ച കർഷകർ ഈ ആനുകൂല്യം വീണ്ടും ലഭിക്കേണ്ടതിനെയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം നമ്മളെ ഓർമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/M5Zisqd-OvE

Scroll to Top