അമ്പലത്തിൽ നിന്നൊരു ആലില വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ, ആ വീട് രക്ഷപെടും

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളിൽ മറ്റൊരു വർഷത്തിനും നൽകാത്ത പ്രാധാന്യമാണ് ആര്യയിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അതിനു കാരണം എന്ന് നിങ്ങളെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മറ്റു ഒരു വൃക്ഷത്തിനും ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഏതൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും കാണുവാൻ സാധിക്കും അവിടെ വലിയൊരു ആൽമരം നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ.

   

പോയാലും കാണുവാൻ പറ്റും അവിടെയെല്ലാം ആൽമരം നട്ടുവളർത്തുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ആൽമരത്തിന് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അറിയാമായിരിക്കും ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിമൂർത്തികൾ .

വസിക്കുന്ന ഇടമാണ് ആൽമരം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിമൂർത്തി സാന്നിധ്യം ഉള്ള വൃക്ഷമാണ് ആൽമരം ആൽമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ബ്രഹ്മ ദേവനും മധ്യത്തിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാനും മുകളിൽ പരമശിവനും കുടികൊള്ളുന്നു എന്നാണ് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top