ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഈ ആഗ്രഹം നടക്കാൻ പോകുന്നു.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം ഓരോ ദിവസവും തന്നെയാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഒരു ദിവസവും വന്നു ചേരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളും വന്നുചേരുന്ന ദുരിത പൂർണമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളും തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് എന്നും തൊടുപുഴ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിനായിട്ട് ഏവരും ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്നതായി രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇലകളിൽ ദിവ്യ .

   

ഇലകളിൽ ഒരു ഇല തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യമാകുന്നു ആദ്യത്തെ എല്ലാ കോവളം പരമശിവനെ തുല്യം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ഇലയാണം കൂവളം എന്നും പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ യാകുന്നു സാക്ഷാൽ ശ്രീ കൃഷ്ണ ഭഗവാനും മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയും ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാർക്കും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായി ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് തുല്യം ഈ രണ്ടു ദിവ്യ ഇലകളിൽ ഒരു എല്ലാം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആ സവിശേഷമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top