ലുലു മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്‌ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് @കോഴിക്കോട് &തൃശൂർ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലുലു ഗ്രൂപ്പിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കമ്പനി പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമായി ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു നിരവധി ഒഴിവുകൾ കുറഞ്ഞതും മൂന്നു വർഷത്തെ പരിചയം ആവശ്യമാണ് പ്രായപരിധി 30 വയസ്സ് വരെ മൂന്നുവർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഐടി കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയം ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

   
Scroll to Top