കേരളത്തിൽ വച്ച് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന ഗൾഫ് രാജ്യത്തേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ👇👇

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ വച്ച് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന ഗൾഫ് കൺട്രിസിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നൂറുൽ അധികം കമ്പനിയിലേക്കുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് .

   

അതിൽ തന്നെ കമ്പനി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഐഡിയ സർവീസ് ചാർജ്ജും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ വേക്കൻസി പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന വേക്കൻസി കൂടാതെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ നിങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരവധി വേക്കൻസി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആകാതിരിക്കാൻ വീഡിയോ പൂർണമായിട്ടും കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിനുമിച്ചു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top