ഗൾഫിൽ ജോലി നോക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ?? ഈ അവസരം പാഴാക്കാതിരിക്കുക

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ വച്ച് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന ഗൾഫ് കൺട്രീസിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രം സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും അവരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിരവധി കമ്പനിയിലേക്കുള്ള ജോബ് .

   

നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് കൂടാതെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന വേക്കൻസി ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരവധി വേക്കൻസി നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആകാതിരിക്കാൻ വീഡിയോ പൂർണമായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top