വൈഷ്ണവ ഗണത്തിൽ പെട്ട നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഈ നാളുകാർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ?

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷത്തിൽ 27 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അശ്വതി ഭരണിയും കാർത്തിക രോഹിണി എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങിയും രേവതി വരെയുള്ള 27 നക്ഷത്രങ്ങളും 27 നക്ഷത്രങ്ങളെയും 9 9 നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏറ്റവും മൂന്ന് ഗണങ്ങൾ ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് 9 9 ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ ആദ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരുടെയും അധീനതയിൽ വരുന്ന മൂന്നുതരം നക്ഷത്രങ്ങൾ ആയിട്ട് തിരുത്തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു .

   

9 നക്ഷത്രങ്ങളും ശിവ ഗണത്തിൽ ജനിച്ച നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒമ്പതും വിഷ്ണു ഗണത്തിൽ ജനിച്ച നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒമ്പത് ബ്രഹ്മഗണത്തിൽ ജനിച്ച നക്ഷത്രങ്ങൾ അതിൽ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ശിവഗണത്തിൽ ജനിച്ച നക്ഷത്രങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വിഷ്ണു ഗണത്തിൽ വൈഷ്ണവഗണത്തിൽ പട്ടാളം നക്ഷത്രക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ച വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.

ആ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാനീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പൂർണമായിട്ടും കേട്ട് നോക്കുക കേട്ടിട്ടേ ഞാനീ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് പറയണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top