നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ 5 കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് നടന്നാൽ മരണ ദുഃഖം ഫലം

നമസ്കാരം ഇന്ന് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ സന്ധ്യക്ക് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നവർ ആണ് സ്ത്രീ സന്ധ്യാനേരത്തും നിലവിളക്കി തിരുകൊളുത്തിയും സകല ദേവി ദേവന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉറപ്പിച്ചും മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയും ആനയിച്ചയും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന നമ്മൾ നിലവിളക്ക് തൊഴിൽ അവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്നു പറയുന്നത് വീട്ടിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്കിനെ തിരുവെളുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല .

   

നമ്മളുടെ വീട്ടിലും അടുക്കളയിലും ആ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിസന്ധ്യ നേരത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കടവും ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളും വന്നു നിറയും ഒരു കാലത്തും ആ വീട് ഗതി പിടിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം .

ആ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തുവാൻ സാധിക്കും ജീവിതം ഐശ്വര്യയും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞതായി മാറുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top