ഈ നാളുകാർ വീട്ടിലുണ്ടോ? എങ്കിൽ ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യം നിങ്ങൾ അറിയണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷപ്രകാരം 27 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക രോഹിണിയും എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി രേവതി വരെയുള്ള 27 നാളുകൾ 27 നാളുകളെയും ഒമ്പത് ഒമ്പത് നാളുകളായിട്ടും മൂന്നു കടങ്ങൾ ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ബ്രഹ്മവിഷ്ണുവും നമഹേശ്വരന്മാരെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും ത്രിമൂർത്തികളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും മൂന്ന് ഗണങ്ങൾ ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് 9 നക്ഷത്രങ്ങൾ ശിവഗണത്തിൽ.

   

വരുമ്പോൾ 9 നക്ഷത്രങ്ങൾ വിഷ്ണു ഗണത്തിലും മറ്റ് 9 നക്ഷത്രങ്ങളും ബ്രഹ്മഗണത്തിലും ആണെന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ള ആ ബ്രഹ്മഗണത്തിൽ ജനിച്ച 9 നാളുകാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് 9 നക്ഷത്രക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആ നാളുകൾ എന്നു പറയുന്നത് അശ്വതിയും ചോതിയും അത്തം അവിട്ടം ചിത്തിര പൂരാടം അനിഴം മകയിരം ചതയം ഈ 9 നക്ഷത്രക്കാരാണ് ബ്രഹ്മഗണത്തിൽപ്പെട്ട നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top