ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് ഓരോ ആഗ്രഹവും നടക്കാൻ ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രം,

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ നമ്മളെല്ലാവരും ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഇടുവാനുള്ള അവസാനവട്ടം ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് പേരെയും എന്റെടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് തിരുമേനിയും പൊങ്കാലയിടുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയാലാണ് ഉടൻ ബലം കിട്ടുന്നതും ശക്തിയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുന്നത് വീട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഏത് മന്ത്രമാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്.

   

രോഗശാന്തി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വലയുന്നവരെ രോഗം മാറാൻ ആയിട്ട് എന്ത് മന്ത്രമാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസം പഠനത്തിൽ ഒക്കെ വിജയം നേടാനായിട്ട് എന്ത് മന്ത്രം ചൊല്ലണം മക്കളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മമാർ ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രം എന്താണ് തൊഴിൽ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രം എന്താണ് തൊഴിലിൽ ഉയർച്ച കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ച ജോലി കിട്ടാൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഏതു മന്ത്രം ചൊല്ലണം വിവാഹം നടന്നു കിട്ടാനായിട്ട് വിവാഹം നടക്കാതെ വലിക്കുന്ന വിലയും വിവാഹം നടന്നു കിട്ടാനായിട്ട് ഏത് മന്ത്രമാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്.

അതേപോലെതന്നെ മക്കൾ ഇല്ലാത്തവരെയും മക്കളേ ലഭിക്കാൻ ആയിട്ട് ഏതു മന്ത്രമാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് അതേപോലെതന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ധന വർദ്ധനവ് ഒരുപാട് കടങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച കിട്ടാൻ ഏതു മന്ത്രമാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top