പൊങ്കാല ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ 3 ലക്ഷണം കണ്ടാൽ മഹാഭാഗ്യം,എന്നാൽ ഈലക്ഷണം കണ്ടാൽ ദോഷം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും ആറ്റുകാല പൊങ്കാല ഇടുവാനുള്ള അവസാനഘട്ട ഒരുക്കങ്ങളിൽ ആണ് അമ്മ മഹാമായ സർവശക്തൻ ശക്തി സ്വരൂപണിയും അമൃതവർഷിണിയും ആറ്റുകാൽ അമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാലയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ കാലെടുത്തുവയ്ക്കാനുള്ള ആ ഒരു പുറപ്പാടിലാണ് .

   

അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് പൊങ്കാല ഇടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പൊങ്കാല ഇടുന്ന സമയത്ത് ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം സർവ്വ ഐശ്വര്യം ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ദേവി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു എന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും വന്നുചേരുന്നതും ആയിട്ടാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങളെയും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് .

അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലാണ് സർവ്വ ഐശ്വര്യം വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം മറ്റു ചില ലക്ഷണങ്ങളെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top