ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഇടുന്ന കലം പൊങ്കാല കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ, സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളുടെ മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ആറ്റുകാലമ്മയിൽ അർപ്പിച്ചേയും നമ്മളൊക്കെ പൊങ്കാലയിട്ട് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല തിരുനാളാണ് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ആശംസകൾ നേരുകയാണ് അമ്മ മഹാമായ സർവശക്തൻ പൊന്നുതമ്പുരാട്ടി ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി എല്ലാവർക്കും സഹിത അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകിയും എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും എല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സുരുകിയും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുന്നു .

   

നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും എന്റെ പൂജയിൽ ഇന്നത്തെ ഈ വിശേഷ ദിവസത്തെ പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും നാളും ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഞാൻ എന്ത് സന്ധ്യ പൂജയിൽ അഞ്ചുമണിക്ക് മുൻപ് പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സന്ധ്യ പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അതായത് പൊങ്കാലയിട്ട് കാലം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതും എന്ത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഐശ്വര്യമായി തീരുന്നത് അതിനെപ്പറ്റിയിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത്.

ഞാൻ ഈ പറയുന്നതുപോലെ പൊങ്കാല കലം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും സർവ്വകാര്യ വിഷയവും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും സാക്ഷികരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ചേരുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top