പല്ലിന് വിടവുള്ളവർ ഇത് അറിയാതെ പോകരുത്

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം പല്ലിനെ കുറിച്ച് പല രീതിയിലും വിശേഷണങ്ങൾ ഉണ്ട് അഥവാ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആകുന്നു മുല മുട്ടുപോലെയുള്ള പല്ലുകൾ എന്നിങ്ങനെ കവികൾ വിശേഷിപ്പിക്കുകയും വർണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ ഏവർക്കും ഇത്തരത്തിൽ പല്ലുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള പല്ലുകൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുക ചിലർക്ക് പല്ലിനെ വിടവ് ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭംഗിയും ആ ഭംഗിയുമായി തന്നെ പലരും കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

   

വുള്ള വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭാഗ്യം കൂടുതലാണ് എന്നാണ് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപ്രകാരം പരാമർശിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അറിയാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top