2000 രൂപയും അരികിറ്റും റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് മാർച്ച് മാസം ഒന്നാം തീയതി നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനം അർഹിക്കുന്ന വീഡിയോ അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പിഎം ക്വിസ് ആൻഡ് സമ്മാന നിധി എന്ന് പറയുന്ന പ്രകാരം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെയും ഒരുപാട് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2000 രൂപ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു.

   

പതിനാറാമത്തെ വിതരണം കേന്ദ്രസർക്കാർ പൂർത്തിയാക്കിയതായിട്ട് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം 28ആം തീയതി തന്നെ കേന്ദ്രസർക്കാർ വിതരണം നടത്തി അതിനുശേഷം 28 29 തീയതികളിൽ ആയിട്ട് പലരുടെയും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ പലരുടെയും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക സജീവമായും ഈ 2000 രൂപയും സൗജന്യമായിട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകുന്ന സഹായമാണ് .

നാലുമാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ 2000 രൂപ വീതം ഒരു വർഷം 6000 രൂപ കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകുന്നതും ഇതുകൂടാതെ തന്നെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പുതിയ പദ്ധതി ഭാരത് ബ്രാൻഡിൽ പിടിയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/PTy_IrTk8Jk

Scroll to Top