എല്ലാവർക്കും അരികിറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.കേന്ദ്ര 2000 രൂപ വിതരണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നാളെയും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ വീഡിയോ വഴി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഭാരതരത്തിന് ബദലായിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ശബരി കെയർ എന്ന ബ്രാൻഡിലുള്ള ഗുണമെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

   

അഞ്ച് കിലോയുടെ പാക്കറ്റും 10 കിലോയുടെ പാക്കറ്റും റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വാങ്ങുന്ന തരത്തിൽ ആയിരിക്കും പദ്ധതിയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസ്ഥാനത്ത് തുടങ്ങുക സംസ്ഥാനത്തുട നീളമുള്ള മാവേലി സ്റ്റോർ വഴിയും സപ്ലൈകോ വഴിയും ഒക്കെ ഈ ഗുണമേന്മയുള്ള അരിയും 28 29 രൂപ നിരക്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കും വിലകുറച്ചാണ് വിൽക്കുന്നത് .

എങ്കിലും ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തിയുള്ള സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ വിതരണം നടക്കുന്നത് നിലവിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെമ്പാവ് മട്ടാ തുടങ്ങിയ എല്ലാം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/W1wwdQbhsEA

Scroll to Top