ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രിക്ക് മുൻപ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയും.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് മാർച്ച് 7 വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ധനുരാശിക്ക് ശേഷം ചന്ദ്രൻ മകരം രാശിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പോവുകയാണോ കൂടാതെ ഇന്ന് പാൽ ഗുണമാസത്തിലെയും കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെയും ഏകാദേശി രീതി കൂടിയാണ് ഈ തീയതിയും വിജയ ഏകാദേശി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വിജയം ഏകാദേശി ദിനത്തിൽ ബുദാദി പ്രയോഗം രുചകയോഗം പൂരാടം നക്ഷത്രം എന്നിവയുടെ ഉപകരമായിട്ടുള്ള സംയോജനമാണ് നടക്കുന്നത് .

   

ജ്യോതിഷ പ്രകാരം അഞ്ചു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ശുഭകരമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളാണ് വന്നു ചേരുക ഐശ്വര്യ യോഗങ്ങളുടെ ഗുണം ഏതെല്ലാം രാജ്യക്കാർ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് താൻ മൂലം അവർക്ക് എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ന് ഗണപതി സ്വാമിയുടെ കടാക്ഷം കൂടി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായി ദിവസം കൂടിയാണ് വിശേഷാൽ വിഷ്ണു പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രവും രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top