ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ കൈ? ചില രഹസ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് നോക്കൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചെറുവിരലും മോതിര വില്ലരും നോക്കി ജലം ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ ജല ഞെട്ടിക്കുന്ന വസ്തുതകളാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നടക്കാൻ പോകുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ചില സവിശേഷതകൾ ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ കൈ നോക്കി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചുതുള്ളതിൽ ഏതാണ്.

   

നിങ്ങളുടെ വിരലുകളുടെ ഘടന എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ വിരലിന്റെ ഘടന നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് എന്നു പറയുന്നത് ചെറുവിരലും മോതിരവിരലും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ ഇടതു കൈയിലും പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുടെ വലതു കൈയിലുമാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സ്ത്രീകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എടുത്തു കൈ എടുത്തിട്ട് ചെറുവിരലും മോതിരവിരലും നോക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഘടനാ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെറുവിരലും മോതിരവിരിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.

നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവരും മോതിരവിരലിന്റെ ആ ഒരു രേഖയും ചെറുവിരൽ അവസാനിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇടവും ഒരു രേഖയിലാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഘടനയിൽ പെട്ട ആളാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മോതിരവിരലിന്റെ രേഖാം നിങ്ങളുടെ ചെറുവിരലിനേക്കാൾ അതായത് ചെറുവിരൽ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് രേഖ വന്നിട്ട് താഴെയാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഘടനയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് മൂന്നാമത്തെയത് എന്ന് പറയുന്നത് മോതിരവിരലിന്റെയും രേഖയെക്കാൾ അടിയിലാണ് നിങ്ങൾ ചെറുവിരലിനെ അവസാനിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ തരത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top