ഇത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ വിടരുതേ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യ ആയുസ്സിൽ ഒരിക്കൽ എങ്കിലും പോയിരിക്കേണ്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക സന്നിധി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ മരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിർബന്ധമായും പോയിരിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറയുന്ന പേര് ആയിരിക്കും മൂകാംബിക സന്നിധി എന്നു പറയുന്നത് മൂകാംബികയിൽ ദർശനം നടത്താൻ സാധിക്കുക എന്നു പറയുന്നത്.

   

ഒരു മനുഷ്യ ആയുസ്സിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ കിട്ടുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെയും തുല്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നു പറയണേ നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാര് ഇവിടെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് മൂകാംബികയിൽ പോയി ഭഗവതിയെ തൊഴാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും മൂകാംബിക അമ്മയുടെ ദർശനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയണേ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തിനാണ്.

നമുക്ക് ഭാഗ്യവാന്മാര് എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂകാംബിക സന്നിധിയിൽ പോകുവാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ല മൂകാംബിക സന്നിധിയിൽ എത്തിപ്പെടുക എന്നു പറയുന്നത് അമ്മ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് മൂകാംബിക ദേവി തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഏത് സമയത്താണ് ഏത് നേരത്താണ് ഏത് കാലത്താണ് അമ്മയെ ദർശിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top