പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പുതിയ 2000 വരുന്നു!!പെൻഷൻ അറിയിപ്പ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആനുകൂല്യങ്ങളും അറിയിപ്പുകളും ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പദ്ധതിയുടെ പതിനാറാം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആണ് വിതരണം.

   

ചെയ്തത് വീണ്ടും നിലക്കാതെ കേന്ദ്രസഹായം വരുന്നു രണ്ടായിരം രൂപ വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുകയാണ് നിലവിൽ ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു കടും കൂടി നൽകിയിരിക്കുമെന്ന് സുപ്രധാന വിവരം വരുന്നുണ്ട് 16 അടുക്കളയിലൂടെ 32000 രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയ കർഷകർ ശ്രദ്ധിക്കുക വീണ്ടും 2000 രൂപ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പോവുകയാണ് ഏപ്രിൽ മാസമാണ്.

അടുത്തകാലപൊരുതി ആരംഭിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂലൈ വരെയുള്ള നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മാസങ്ങളിൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മാസം തന്നെ നൽകിയും കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ ഓർമ്മിക്കാൻ ആകും എന്ന് പ്രതീക്ഷയിലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/qdlHsD5l1PA

Scroll to Top