പൂരം നക്ഷത്രക്കാർ ഇത് അറിയാതെ പോകല്ല നഷ്ടമാകും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ് പൂരം നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ഗണത്തിൽ വരുന്ന നക്ഷത്രം കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം സ്ത്രീ യോനി നക്ഷത്രമാണോ എന്ന് പ്രത്യേകതയും പൂരം നക്ഷത്രത്തിന് ചിങ്ങം രാശിയിൽ വരുന്ന നക്ഷത്രം കൂടിയാണ് ഇത് ആഗ്നാശക്തിയും ഇവർക്ക് വന്ന ചേരുന്ന ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ് പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരം എന്നിവ ഇവരെ തേടിയെത്തുന്നത് അല്പം താമസിച്ചാലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും .

   

എന്ന് തന്നെയാണ് പൊതുല പ്രകാരം പറയുവാൻ സാധിക്കുക ബുദ്ധിപരമായ വളരെയധികം ഉയർച്ച നേടുന്നവരാണ് ഇവർ ബുദ്ധിശക്തിയും പല കാര്യങ്ങൾ ഇവരെ സഹായിക്കും എന്നതാണ് വാസ്തവം ആരുടെയും കീഴിൽ പണിയെടുക്കുവാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ് ഇവർ ഇവർക്ക് സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ചെയ്യുവാനാണ് താല്പര്യം കൂടുതൽ എന്നതും വാസ്തവം ആകുന്നു അനുസരണ കുറവ് .

പല കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർ ആകുന്നതും കർമ്മരംഗത്തും പലപ്പോഴും ശത്രുക്കൾ വന്നുചേരുന്നു എന്നതും ഇവരുടെയും ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇനി 10 വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് ഒരു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top