മാർച്ച് 15 മുതൽ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം വന്നു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് ധനമന്ത്രി യിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ ഒരു ഘടവും മാർച്ച് പതിനഞ്ചാം തീയതി വിതരണം ആരംഭിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രിയും ബാലഗോപാലൻ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാസ്റ്ററിങ് നടത്തിയ മുഴുവൻ പേർക്കും പോകാൻ ലഭിക്കും പതിവുപോലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നൽകിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അക്കൗണ്ട്.

   

വഴിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴിയും നേരിട്ടും വീട്ടിലും എത്തിക്കും ഏപ്രിൽ മുതൽ അതാത് മാസം നടപടികൾ ഉറപ്പാക്കുകയാണെന്നും ധനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു കേന്ദ്രസർക്കാർ കേരളത്തെ സാമ്പത്തികമായിരിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ് മറ്റു വരുമാനങ്ങളും നിഷേധിച്ചും അർഹതപ്പെട്ട.

കടമെടുക്കുവാനുള്ള അനുവാദം തരാതെയും ഞെരുക്കി കൊല്ലാനാണ് ശ്രമം അതിനെതിരെ സംസ്ഥാന സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി കൊടുത്തത് പേരിൽ സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം എടുക്കാൻ ആകുന്ന വായ്പിക്കും കേന്ദ്രം തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായ എന്നും പറയുന്നു ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/gilr6_67nA4

Scroll to Top