ക്ഷേമ പെൻഷൻ 2024 ആദ്യഗഡു പ്രഖ്യാപിച്ചു.വെള്ളിയാഴ്ച അക്കൗണ്ടിൽ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ആ വാർത്ത വന്നിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മുടങ്ങിയിരുന്ന ക്ഷേമ പെൻഷനിൽ ആദ്യ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ബാലഗോപാലാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോടും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളോടും ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷേമപെൻഷൻ മുടങ്ങിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു.

   

ഈ പ്രതിഷേധം എല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ആദ്യ ഡോക്ടർ ക്യാപിറ്റലും ആദി കടുവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പരമാവധി രണ്ടു മുതൽ മൂന്നുമാസത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും നിരാശകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു മാസത്തെ ആനുകൂല്യം മാത്രമാണ് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവായിട്ടുള്ളത് വളരെ വൈകാതെ തന്നെ ഇതിന്റെ തുടർന്നുള്ള വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭ്യമാകും മാർച്ച് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ക്ഷേമ പെൻഷന്റെ വിതരണം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/W_K1NAl39qs

Scroll to Top