വീണ്ടും സന്തോഷവാർത്ത വീടുകളിലേക്ക് ഫാനും അമ്മമാർക്ക് കുക്ക് ടോപ്പും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ് ലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാന പൊതു അറിയിപ്പുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും തന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് വീടുകളിലേക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമായി എനർജി സർവീസ് എന്ന കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ച വീടുകളിലേക്ക് അമ്മമാർക്കും .

   

ഇഞ്ചക്ഷൻ കുറവും ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതി കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു ഒരു കോടികളും വീടുകളിൽ ഫാനുകൾ എത്തിച്ചേരും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ 20 ലക്ഷത്തോളം വീടുകളിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ടോപ്പുകൾ എത്തിച്ചേരും അമ്മമാർക്ക് ഇതു വലിയ സഹായമാണ് വൈദ്യുതി പരമാവധി ലഭിക്കുന്നത് തരത്തിലാണ് ഈ പദ്ധതി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും രാജ്യമൊട്ടാകെ നടപ്പാക്കി വരുന്നത് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും .

ഇതിന്റെ നിർണായക അറിയിപ്പുകൾ ഈ ലഭ്യമായി അപേക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്കുള്ള ഇത് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ അറിയിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/mwWeHpKUfV8

Scroll to Top