ഈ മന്ത്രം ജപിച്ച് എന്ത് ചെയ്താലും വിജയങ്ങൾ മാത്രം

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലളിതാദേവിയുടെയും പടത്തലവിയാണ് വരാഹിദേവിയും പെട്ടെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എങ്കിൽ പറയാം ഏവർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയുവാൻ സാധിക്കുഗത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്ത് വരുന്ന ദേവതയാണെന്ന് വരാതിസ്വതിയും ലക്ഷ്മിയും കാളി സങ്കല്പങ്ങൾ ദേവിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഉഗ്രരരൂപണിയാണ് എങ്കിലും അമ്മയുടെ മനസ്സ് വാത്സല്യത്താൽ തുളുമ്പുന്നതാകുന്നു.

   

തന്റെ ഭക്തനേയും സ്വന്തം മക്കളായി തന്നെ അമ്മ കണക്കാക്കുന്നതും ആകുന്നു അതിനാൽ തന്നെ പെറ്റമ്മയെ പോലെ തന്നെയും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അടുത്ത ജന്മത്തിലും താങ്ങായി വരാഹി അമ്മ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യവും ഉറപ്പു തന്നെയാണ് അതിനാൽ തന്നെ പരാജയമ്മയും ഒരു വിളക്ക് നിത്യവും തെളിയിക്കുന്നതും ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു .

വീടുകളിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ഏവരും എന്നാലും വരാഹിദേവി പ്രത്യേകം ഒരു വിളക്കും അത് ചെറിയ വിളക്ക് ആയിരുന്നാലും മതിയാകുന്നതാണ് ആ വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നത് അതീവശ പകരമാണ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഈ വിളക്കിന്റെ നാളം അമ്മയാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top