3 ലക്ഷം വീതം ഈടില്ലാതെ ലഭിക്കും.15000 രൂപ സൗജന്യംവിശ്വകർമ്മ യോജന വായ്പ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വീട് ഇല്ലാതെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ജാമ്യം ഒന്നും നൽകേണ്ടതാണ് വായ്പ പദ്ധതി ഉണ്ട് കേന്ദ്രസർക്കാർ രാജ്യത്തെ 77 സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച വിശ്വകർമ യോജന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വായ്പ പദ്ധതിയും കേന്ദ്രസർക്കാർ ബാങ്കുവലി വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയും വേണ്ട അതോടൊപ്പം തന്നെ ജാമ്യം നൽകേണ്ട ആവശ്യം പോലുമില്ല മൂന്നുലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്ക് സഹായം ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്

   

അതും രണ്ടും ഗൾഫ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും അതൊക്കെ കേവലം 5% മാത്രമേ പലിശയും ആകുന്നുള്ളൂ പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഓർഡർ നീളമുള്ള കോമൺ സർവീസ് സെന്ററുകൾ വഴിയും അക്ഷയ സെൻട്രൽ വഴിയും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെയും കൈത്തൊഴിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന .

അല്ലെങ്കിൽ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ നിർമ്മാണം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പരമ്പരാഗതം ആയിട്ട് തുടർന്ന് പോകുന്ന വിവിധ തൊഴിലുകൾ കാണാം കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ ഈ വലിയ ക്ഷേമ പദ്ധതിയും ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/NT-UUpbaj8g

Scroll to Top