ഉപയോഗിച്ച വിളക്ക് തിരി വെളിയിൽ കളയല്ലേ, വീട് മുടിയും വലിയ ദോഷം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിലവിള പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ഒരു നിലവിളക്കിന്റെയും ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിലവിളക്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന നിലവിളക്കിന്റെ തിരിയാണ് എന്നാൽ ഉപയോഗശേഷം ഈ നിലവിളക്കിന്റെ തിരിയും എന്തുചെയ്യണം പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് നിലവിളക്കിന്റെ വലിച്ചെറിയുകയും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടുകയും ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

   

എന്നാൽ ഇതു വളരെയധികം സന്തോഷമായിട്ട് ഉള്ള നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖവും ദുരിതവും ഇരുന്നു വാങ്ങുന്നതിനേയും തുല്യമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അദ്ദേഹം നിലവിളക്കിന്റെ തിരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിലവിളക്കിന്റെ തിരി എങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആ തിരി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.

എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ച തിരി കളയേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിലവിളക്കിയും എത്ര തിരി ഇടണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top