കേരളത്തിൽ മസ്റ്ററിംഗ് നിർത്തിവച്ചു ഇനി റേഷൻ വിതരണം

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് അവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് ഈ സമയത്ത് വരികയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കെ സി മാസ്റ്ററിംഗ് സർക്കാർ താൽക്കാലികമായി അതും പരിപൂർണമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡുകൾക്ക് ഇന്നും മാർച്ച് മാസം 16 17 തീയതികളിൽ സമയം ആയിരുന്നു അനുവദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും സർക്കാർ പാലിക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു .

   

എന്ന് അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രധാന അറിയിപ്പാണ് രാവിലെ 8 മണി മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 7 മണി വരെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ക്രമീകരണങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് വരുത്തിയിരുന്നത് സ്പെഷൽ ക്യാമ്പയിൻ തീയതികളെ 15 16 17 പക്ഷേ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വമ്പൻ പരാജയം ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് മാസ്റ്ററിങ് എന്നും പറയുന്ന പ്രക്രിയ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/nwkud4BmweU

Scroll to Top