റേഷൻകാർഡ് മസ്റ്ററിങ്ങ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് അറിയിപ്പെത്തി ക്ഷേമപെൻഷൻ 1600

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളും ക്ഷേമപെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷനുകളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുവാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡുകാർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിവന്ന കെഎംസി അപ്ഡേഷൻ ഇപ്പോൾ പൂർണമായിട്ട് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.

   

മൂന്നുദിവസത്തെ മാസ്റ്ററിങ് ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങിയ ഇന്നലെ സെർവർ തകരാറും മൂലം നമസ്തേ തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനെ തുടർന്നും പിങ്ക് റേഷൻ കാർഡ് വർക്ക് നിർത്തിയും മഞ്ഞ റേഷൻകാർഡ് മാത്രം മസ്റ്ററിങ് ശനിയും ഞായറും നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ മഞ്ഞാ റേഷൻകാർഡ് കാർക്കും നമസ്തേ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സർവർ തകരാർ സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/bB1cnfxLydA

Scroll to Top