കുടിശ്ശിക ക്ഷേമപെൻഷൻ 1600 രൂപ വിതരണം മാറ്റി തുക ലഭിക്കുക ഈ ദിവസം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഇന്നലെ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യും എന്നാണ് അറിയിച്ചത് പക്ഷേ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പെൻഷൻ തുക പലർക്കും കിട്ടാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായിട്ടുള്ള ചില അറിയിപ്പുകൾ ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു തുക എപ്പോൾ ലഭിക്കും എന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം.

   

ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ പൂർണമായിട്ടും തന്നെ കാണുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഒരു തുക പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആരും ആകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നറിയപ്പോൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് വിശദമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പ് നോക്കാം ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top