റേഷൻ കാർഡ് മസ്റ്ററിങ്ങ് മാർച്ച് 16 മുതൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡുകളായി മഞ്ഞ പിൻ റേഷൻ കാർഡിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം കെവൈസി അപ്ഡേഷൻ നടത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശം വന്നിരുന്നു ഇതിനായി മാർച്ച് 15 16 17 തീയതികളിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്യാമ്പുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി ആദ്യദിവസം തന്നെ സർവർ തകരാറും മൂലം കേരള വ്യാപകമായി തടസ്സപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇതേ തുടർന്നാൽ മാർച്ച് 16 മുതൽ വരും ദിവസങ്ങളിലെ മസ്റ്ററിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

https://youtu.be/oikVzEcmK18

Scroll to Top