വിഷുഫലങ്ങൾ പ്രകാരം ഓരോ നാളുകാരും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ദേവൻ ഇവരാണ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു മാഡരി കൂടി കടന്നു വരുവാൻ പോകുകയാണ് അതായത് മറ്റൊരു വിഷു കൂടിയും വന്നുചേരുവാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഈ വർഷത്തെയും വിഷു ബലങ്ങൾ പ്രകാരം ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ ദേവദാം ആരാണ് ആരുടെ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബലം കിട്ടുന്നതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും തീരുവാൻ നമ്മൾ ഏത് ദേവി ദേവന്മാരെയാണ്.

   

ഓരോ നാളുകാരും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു വിവരമാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയുവാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം 27 നക്ഷത്രക്കാരും അശ്വതിയും ഭരണിയും കാർത്തിക തുടങ്ങിയ രേവതി വരെയുള്ള 27 നക്ഷത്രക്കാരും ഏതൊക്കെയും ഈശ്വരന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഏതൊക്കെ നാമങ്ങൾ ചെല്ലണം ഏതൊക്കെ അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ഇക്കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top